1
Vào công văn gửi các đơn vị khả năng Việt Nam, Abbott cam đoan không hề ủy quyền cho công ty Song Nam nhằm nhập vào, buôn bán sữa Ensure hoặc bất cứ sản phẩm nè của Abbott tại Việt nam Nam giới.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.